Bảng tiếp sau đây liệt kê tất cả các hàm đặc biệt quan trọng trong danh sách những hàm xử trí Date vào SQL. Ngoài ra hàm quan trong, có khá nhiều hàm không giống được cung ứng bởi những RDBMS không giống nhau. List đưa ra dựa vào My
SQL RDBMS.

Bạn đang xem: Date và datetime trong sql

No.Mô tả
1ADDDATE()

Thêm ngày tháng

2ADDTIME()

Thêm thời gian

3CONVERT_TZ()

Chuyển thay đổi từ múi giờ đồng hồ này sang trọng múi tiếng khác

4CURDATE()

Trả về ngày hiện tại

5CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE

Tương từ bỏ như hàm CURDATE()

6CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME

Tương từ như hàm cùng với CURTIME()

7CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP

Tương từ bỏ như hàm với NOW()

8CURTIME()

Trả về thời hạn hiện tại

9DATE_ADD()

Thêm nhị ngày

10DATE_FORMAT()

Định dạng ngày theo quy định

11DATE_SUB()

Trừ nhị ngày

12DATE()

Trả về phần ngày của date hoặc biểu thức datetime

13DATEDIFF()

Trừ nhị ngày

14DAY()

Tương từ như DAYOFMONTH()

15DAYNAME()

Trả về tên của ngày vào tuần

16DAYOFMONTH()

Trả về ngày trong thời điểm tháng (1-31)

17DAYOFWEEK()

Trả về chỉ số weekday của đối số

18DAYOFYEAR()

Trả về ngày những năm (1-366)

19EXTRACT

Trả về một phần của một ngày

20FROM_DAYS()

Chuyển đổi một vài ngày cho một ngày

21FROM_UNIXTIME()

Định dạng ngày như timestamp bên trên UNIX

22HOUR()

Trả về giờ từ đối số truyền vào

23LAST_DAY

Trả về ngày sau cùng của tháng

24LOCALTIME(), LOCALTIME

Tương tự như hàm với NOW()

25LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP()

Tương từ bỏ như hàm cùng với NOW()

26MAKEDATE()

Tạo một ngày từ năm và ngày trong năm

27MAKETIME

MAKETIME()

28MICROSECOND()

Trả về microseconds từ đối số

29MINUTE()

Trả về phút từ đối số

30MONTH()

Trả về tháng từ thời điểm ngày được truyền vào

31MONTHNAME()

Trả về thương hiệu của tháng

32NOW()

Trả về ngày với giờ hiện tại

33PERIOD_ADD()

Thêm một khoảng thời gian cho một tháng một năm

34PERIOD_DIFF()

Trả về số tháng giữa những khoảng thời gian

35QUARTER()

Trả về quý từ đối số ngày

36SEC_TO_TIME()

Chuyển thay đổi giây sang định hình "HH: MM: SS"

37SECOND()

Trả về cực hiếm giây (0-59)

38STR_TO_DATE()

Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày

39SUBDATE()

Khi được hotline với cha đối số, tương tự như như hàm DATE_SUB()

40SUBTIME()

Trừ lần

41SYSDATE()

Trả về thời gian mà hàm thực thi

42TIME_FORMAT()

Định dạng theo thời gian

43TIME_TO_SEC()

Trả về đối số được chuyển đổi thành giây

44TIME()

Trả về phần thời gian từ đối số được truyền vào

45TIMEDIFF()

Trừ đi thời gian

46TIMESTAMP()

Với một đối số duy nhất, hàm này trả về ngày hoặc biểu thức datetime. Với nhị đối số, tổng của các đối số

47TIMESTAMPADD()

Thêm khoảng thời gian vào một biểu thức datetime

48TIMESTAMPDIFF()

Loại trừ khoảng thời gian từ biểu thức datetime

49TO_DAYS()

Trả về đối số ngày được đưa thành ngày

50UNIX_TIMESTAMP()

Trả về dấu thời hạn UNIX

51UTC_DATE()

Trả về thì giờ UTC hiện nay tại

52UTC_TIME()

Trả về thời hạn UTC hiện tại tại

53UTC_TIMESTAMP()

Trả về ngày tháng bây giờ của UTC

54WEEK()

Trả về số tuần

55WEEKDAY()

Trả về chỉ số ngày trong tuần

56WEEKOFYEAR()

Trả về tuần dương lịch của ngày (1-53)

57YEAR()

Trả về năm

58YEARWEEK()

Trả về năm và tuần


ADDDATE (date, interval expr unit), ADDDATE (expr, ngày)

ADDDATE(date, interval expr unit)

Khi được gọi với dạng INTERVAL của đối số máy hai, ADDDATE() tương tự như hàm DATE_ADD(). Còn hàm SUBDATE() tựa như như hàm DATE_SUB(). Để biết thông tin về đối số đơn vị chức năng INTERVAL, xem hàm DATE_ADD().

Ví dụ:


ADDDATE(expr, days)

Khi được call với dạng ngày của đối số máy hai, My
SQL cách xử trí nó như là một số trong những nguyên ngày được cung cấp biểu thức expr.

Ví dụ:


ADDTIME (expr1, expr2)

Hàm ADDTIME() trong SQL cùng giá trị expr2 vào expr1 cùng trả về kết quả. Expr1 là 1 trong biểu thức thời hạn hoặc datetime, trong lúc expr2 là 1 trong biểu thức time.

Ví dụ:


CONVERT_TZ (dt, from_tz, to_tz)

Hàm CONVERT_TZ() trong SQL được sử dụng để biến đổi giá trị dt thong dong múi giờ đã đến from_tz thành múi giờ to_tz với trả về kết quả. Hàm này trả về NULL nếu các đối số chưa phù hợp lệ.

Ví dụ:


CURDATE()

Hàm CURDATE() vào SQL trả về ngày bây giờ có định hình "YYYY-MM-DD" hoặc YYYYMMDD, tùy thuộc vào việc hàm được thực hiện trong văn cảnh trong một chuỗi hay như là 1 số.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| CURDATE() + 0 |+---------------------------------------------------------+| 19971215 |+---------------------------------------------------------+

CURRENT_DATE với CURRENT_DATE()

CURRENT_DATE và CURRENT_DATE() là các hàm có tính năng tương từ như hàm CURDATE()


CURTIME()

Hàm CURTIME() trong SQL trả về thời gian hiện tại bên dưới dạng giá trị "HH: MM: SS" hoặc HHMMSS, tùy thuộc vào việc hàm được áp dụng trong văn cảnh một chuỗi hay một số. Giá trị được miêu tả trong múi giờ hiện tại tại.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| CURTIME() |+---------------------------------------------------------+| 23:50:26 |+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+| CURTIME() + 0 |+---------------------------------------------------------+| 235026 |+---------------------------------------------------------+

CURRENT_TIME cùng CURRENT_TIME()

CURRENT_TIME với CURRENT_TIME() là hầu như hàm có công dụng tương trường đoản cú như hàm CURTIME().


CURRENT_TIMESTAMP cùng CURRENT_TIMESTAMP()

CURRENT_TIMESTAMP và CURRENT_TIMESTAMP() là hồ hết hàm có tác dụng tương từ như hàm NOW().

DATE(expr)

Hàm DATE() trong SQL trả về phần ngày của date hoặc biểu thức expr.

Ví dụ:


DATEDIFF (expr1, expr2)

Hàm DATEDIFF() trong SQL trả về phần ngày của expr1 trừ đi phần ngày của expr2. Cả hai expr1 và expr2 là ngày hoặc các biểu thức ngày và giờ. Chỉ tính phần ngày của những giá trị được sử dụng trong tính toán.

Ví dụ:


DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit),

Hàm DATE_ADD() cùng DATE_SUB() trong được thực hiện để đo lường và tính toán ngày. Tham số date là 1 trong những giá trị DATETIME hoặc DATE khẳng định ngày bắt đầu. Tham số expr là một biểu thức xác định giá trị INTERVAL để được cấp dưỡng hoặc trừ từ thời điểm ngày bắt đầu. Các expr là 1 chuỗi; Nó gồm thể bắt đầu với dấu "-" cho những khoảng âm.

Một unit là 1 trong từ khóa cho biết các đơn vị mà trong số đó biểu thức buộc phải được diễn giải.

Từ khóa INTERVAL và quý giá unit không rành mạch chữ hoa.

Bảng dưới đây cho biết thêm định dạng dự con kiến của đối số expr cho từng giá trị unit.

Giá trị unit
Định dạng dự kiến
MICROSECONDMICROSECONDS
SECONDSECONDS
MINUTEMINUTES
HOURHOURS
DAYDAYS
WEEKWEEKS
MONTHMONTHS
QUARTERQUARTERS
YEARYEARS
SECOND_MICROSECOND"SECONDS.MICROSECONDS"
MINUTE_MICROSECOND"MINUTES.MICROSECONDS"
MINUTE_SECOND"MINUTES:SECONDS"
HOUR_MICROSECOND"HOURS.MICROSECONDS"
HOUR_SECOND"HOURS:MINUTES:SECONDS"
HOUR_MINUTE"HOURS:MINUTES"
DAY_MICROSECOND"DAYS.MICROSECONDS"
DAY_SECOND"DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS"
DAY_MINUTE"DAYS HOURS:MINUTES"
DAY_HOUR"DAYS HOURS"
YEAR_MONTH"YEARS-MONTHS"

Các giá trị QUARTER với WEEK tất cả sẵn từ bỏ My
SQL 5.0.0. Phiên bản.

Ví dụ:

Ví dụ:


DATE_FORMAT(date,format)

Hàm DATE_FORMAT() trong SQL được áp dụng để định dạng quý giá date theo chuỗi định dạng.

Các specifier sau hoàn toàn có thể được áp dụng trong chuỗi định dạng. Ký kết tự "%" là bắt buộc trước các ký tự khái niệm định dạng.

No.Specifier và Mô tả
1

%a

Tên ngày vào tuần viết tắt (Sun..Sat)

2

%b

Tên mon viết tắt (Jan.Dec)

3

%c

Tháng, số (0..12)

4

%D

Ngày tháng bao gồm hậu tố giờ Anh (0th, 1st, 2nd, 3rd,...)

5

%d

Ngày trong tháng, số (00..31)

6

%e

Ngày vào tháng, số (0..31)

7

%f

Microseconds (000000..999999)

số 8

%H

Giờ (00..23)

9

%h

Giờ (01..12)

số 10

%I

Giờ (01..12)

11

%i

Số phút, số (00..59)

12

%j

Ngày trong những năm (001..366)

13

%k

Giờ (0..23)

14

%l

Giờ (1..12)

15

%M

Tên tháng (January..December)

16

%m

Tháng, số (00..12)

17

%p

AM hoặc PM

18

%r

Thời gian, 12 tiếng (hh:mm:ss theo sau là AM hoặc PM)

19

%S

Giây (00..59)

20

%s

Giây (00..59)

21

%T

Thời gian, 24 tiếng (hh: mm: ss)

22

%U

Tuần (00..53), trong những số đó chủ nhật là ngày thứ nhất trong tuần

23

%u

Tuần (00..53), sản phẩm công nghệ hai là ngày trước tiên trong tuần

24

%V

Tuần lễ (01..53), nhà nhật là ngày trước tiên trong tuần; Được áp dụng với %X

25

%v

Tuần (01..53), sản phẩm hai là ngày đầu tiên trong tuần; Được thực hiện với %x

26

%W

Tên ngày vào tuần (Sunday..Saturday)

27

%w

Ngày trong tuần (0=Sunday..6=Saturday)

28

%X

Năm mang lại tuần chủ Nhật là ngày thứ nhất của tuần, số, tứ chữ số; Được sử dụng với %V

29

%x

Năm cho tuần, thiết bị hai là ngày thứ nhất của tuần, số, tứ chữ số; Được thực hiện với %v

30

%Y

Năm với tư chữ số

31

%y

Năm với hai chữ số

32

%%

Một chữ .%. Cam kết tự

33

%x

Đối với ngẫu nhiên .x. Ko được liệt kê ở trên

Ví dụ:

Ví dụ:


DAY(day)

Hàm DAY() vào SQL tựa như như DAYOFMONTH().

DAYNAME(date)

Hàm DAYNAME() vào SQL trả về thương hiệu của ngày vào tuần từ bỏ date đã cho.

Ví dụ:


DAYOFMONTH(date)

Hàm DAYOFMONTH() vào SQL trả về ngày vào tháng từ date sẽ cho, trong khoảng từ 0 mang đến 31.

Ví dụ:


DAYOFWEEK(date)

Hàm DAYOFWEEK() vào SQL trả về chỉ số tuần trong thời gian ngày (1 = Sunday, 2 = Monday, ., 7 = Saturday). Những giá trị chỉ số này khớp ứng với tiêu chuẩn chỉnh ODBC.

Ví dụ:


DAYOFYEAR(date)

Hàm DAYOFYEAR() vào SQL trả về ngày trong năm cho ngày, vào khoảng từ là 1 đến 366.

Ví dụ:


EXTRACT(unit FROM date)

Hàm EXTRACT() trong SQL sử dụng cùng một vẻ bên ngoài unit định hình như DATE_ADD() hoặc DATE_SUB(), nhưng kéo ra phần từ thời điểm ngày chứ không hẳn là thêm tốt trừ datetime.

Ví dụ 1:


FROM_DAYS(N)

Hàm FROM_DAYS() trong SQL được áp dụng để đổi khác số N thành một giá trị date cầm cố thể.

Ví dụ:


Lưu ý - áp dụng FROM_DAYS() cẩn trọng với ngày cũ. Nó ko được thực hiện với các giá trị mà trước khi sự ra đời của lịch Gregorian (1582).

FROM_UNIXTIME(unix_timestamp, format)

Hàm FROM_UNIXTIME() vào SQL trả về đại diện của đối số unix_timestamp
là 1 trong những giá trị trong format "YYYY-MM-DD HH: MM: SS hoặc YYYYMMDHHMMSS, tùy ở trong vào câu hỏi hàm được thực hiện trong văn cảnh một chuỗi hay là 1 số. Giá trị được mô tả trong múi giờ hiện nay tại. Đối số unix_timestamp là một trong những giá trị timestamp nội bộ, được tạo thành bởi hàm UNIX_TIMESTAMP() .

Nếu format được đưa ra, công dụng sẽ được định hình theo chuỗi format, được thực hiện theo cách tương tự như được liệt kê vào mục nhập cho hàm DATE_FORMAT() .

Ví dụ:


HOUR(time)

Hàm HOUR() trong SQL trả về tiếng từ time vẫn cho. Phạm vi của quý hiếm trả về trường đoản cú 0 mang lại 23 cho những giá trị thời hạn trong ngày. Tuy nhiên, phạm vi của giá trị TIME thực sự lớn hơn nhiều, vì vậy HOUR rất có thể trả về giá bán trị lớn hơn 23.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| HOUR("10:05:03") |+---------------------------------------------------------+| 10 |+---------------------------------------------------------+

LAST_DAY(day)

Hàm LAST_DAY() trong SQL bao gồm tham số truyền vào là quý hiếm ngày hoặc giá trị datetime và trả về giá chỉ trị tương ứng cho ngày cuối cùng của tháng. Trả về NULL nếu như đối số chưa phù hợp lệ.

Ví dụ:


LOCALTIME cùng LOCALTIME()

LOCALTIME với LOCALTIME() trong SQL là đầy đủ hàm có chức năng tương trường đoản cú hàm NOW().


LOCALTIMESTAMP với LOCALTIMESTAMP()

LOCALTIMESTAMP cùng LOCALTIMESTAMP() trong SQL là số đông hàm có chức năng tương từ bỏ hàm NOW().

MAKEDATE(year, dayofyear)

Hàm MAKEDATE() vào SQL trả về một ngày với tham số year với dayofyear. Quý hiếm dayofyear phải lớn hơn 0 giả dụ không tác dụng sẽ là NULL.

Ví dụ:


MAKETIME(hour, minute, second)

Hàm MAKETIME() vào SQL trả về quý giá time được tính từ những giá trị tham số hour, minute, second.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| MAKETIME(12,15,30) |+---------------------------------------------------------+| "12:15:30" |+---------------------------------------------------------+

MICROSECOND(expr)

Hàm MICROSECOND() trong SQL trả về microseconds trường đoản cú biểu thức time hoặc biểu thức thời hạn (expr) bên dưới dạng số trong vòng từ 0 mang lại 999999.

Xem thêm: Máy Lọc Nước Kangen Water - Giá Bao Nhiêu Tiền, Mua Ở Đâu Tốt

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| MICROSECOND("12:00:00.123456") |+---------------------------------------------------------+| 123456 |+---------------------------------------------------------+

MINUTE(time)

Hàm MINUTE() vào SQL trả về giá trị phút mang đến từ time sẽ cho, trong tầm từ 0 cho 59.

Ví dụ:


NOW()

Hàm NOW() trong SQL trả về datetime lúc này dưới dạng một quý giá trong định dạng "YYYY-MM-DD HH: MM: SS" hoặc YYYYMMDHHMMSS, tùy nằm trong vào việc hàm được thực hiện trong một chuỗi hoặc ngữ cảnh số. Quý hiếm này được biểu lộ trong múi giờ hiện nay tại.

Ví dụ:


PERIOD_ADD(P, N)

Hàm PERIOD_ADD() trong SQL được sử dụng để thêm N tháng đến một khoảng thời gian P (theo format YYMM hoặc YYYYMM). Trả về quý giá theo định hình YYYYMM. Lưu ý rằng đối số khoảng p. Không phải là một trong những giá trị ngày tháng.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| PERIOD_ADD(9801, 2) |+---------------------------------------------------------+| 199803 |+---------------------------------------------------------+

PERIOD_DIFF(P1, P2)

Hàm PERIOD_DIFF() trong SQL trả về số tháng giữa các khoảng thời gian P1 và P2. Những khoảng thời hạn P1 và P2 đề xuất ở format YYMM hoặc YYYYMM. để ý rằng đối số P1 với P2 chưa hẳn là quý giá ngày.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| PERIOD_DIFF(9802,199703) |+---------------------------------------------------------+| 11 |+---------------------------------------------------------+

QUARTER(day)

Hàm QUARTER() trong SQL trả về quý trong năm từ thời điểm ngày đã cho, trong khoảng từ là 1 đến 4.

Ví dụ:


SECOND(time)

Hàm SECOND() vào SQL trả về giá trị giây trường đoản cú time đã cho, trong vòng từ 0 cho 59.

Ví dụ:


+-----------------------------------------+| SECOND("10:15:20") |+-----------------------------------------+| 20 |+-----------------------------------------+

SEC_TO_TIME(seconds)

Hàm SEC_TO_TIME() trong SQL trả về quý hiếm được biến hóa từ giây đã cho thành giờ, phút cùng giây bao gồm định dạng "HH: MM: SS" hoặc định dạng HHMMSS, tuỳ nằm trong vào câu hỏi hàm này được thực hiện trong một chuỗi hoặc ngữ cảnh số.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| SEC_TO_TIME(1001) |+---------------------------------------------------------+| 00:16:41 |+---------------------------------------------------------+

STR_TO_DATE(str, format)

Hàm STR_TO_DATE() trong SQL là nghịch đảo của hàm DATE_FORMAT(). Tham số bao hàm chuỗi str cùng một chuỗi format format. Hàm STR_TO_DATE() trả về giá trị DATETIME nếu chuỗi định dạng đựng cả phần DATE và TIME. Giả dụ khác, nó trả về cực hiếm DATE hoặc TIME ví như chuỗi chỉ chứa các phần DATE hoặc TIME.

Ví dụ:


SUBDATE(date, INTERVAL expr unit) và SUBDATE(expr, days)

Khi được call với dạng INTERVAL của đối số máy hai. Hàm SUBDATE() trong SQL là 1 trong những hàm có công dụng giống hàm DATE_SUB().

Ví dụ:


SUBTIME(expr1, expr2)

Hàm SUBTIME() vào SQL trả về quý hiếm time là hiệu của expr1 trừ expr2. Cực hiếm expr1 là time hoặc một biểu thức datetime, trong lúc giá trị expr2 là một trong những biểu thức time.

Ví dụ:


SYSDATE()

Hàm SYSDATE() vào SQL trả về ngày hiện tại và thời hạn dưới dạng một quý hiếm trong định hình "YYYY-MM-DD HH: MM: SS" hoặc YYYYMMDHHMMSS, tùy ở trong vào việc hàm được áp dụng trong một chuỗi hoặc vào một ngữ cảnh số.

Ví dụ:


TIME(expr)

Hàm TIME() trong SQL trả về giá chỉ trị thời hạn của một time hoặc expr biểu thức datetime đã mang lại và quý giá trả về là 1 chuỗi.

Ví dụ:


TIMEDIFF(expr1, expr2)

Hàm TIMEDIFF() trong SQL trả về thời gian khác biệt giữa 2 biểu thức thời gian đã cho expr1 với expr2. Các giá trị expr1 cùng expr2 là những biểu thức time hoặc datetime, dẫu vậy cả hai đều phải sở hữu cùng kiểu.

Ví dụ:


TIMESTAMP(expr),

TIMESTAMP(expr1, expr2)

Hàm TIMESTAMP() vào SQL có 2 dạng. Với một đối số duy nhất, hàm này trả về biểu thức datetime cùng với đối số expr rất có thể là date hoặc datetime. Với nhị đối số, nó cộng thêm thời gian từ biểu thức expr2 đến date hoặc datetime của expr1 và trả về công dụng như một quý hiếm datetime.

Ví dụ:


TIMESTAMPADD(unit, interval, datetime_expr)

Hàm TIMESTAMPADD() vào SQL được áp dụng để thêm 1 khoảng thời hạn (interval) vào biểu thức date hoặc datetime datetime_expr
. Đơn vị (unit) mang đến khoảng thời hạn được mang lại bởi những đối số unit. Đối số unit đề xuất là giữa những giá trị sau đây:

FRAC_SECONDSECOND, MINUTEHOUR, DAYWEEKMONTHQUARTERYEAR

Giá trị unit có thể được chỉ định bằng cách sử dụng một trong các từ khoá được hiển thị hoặc với tiền tố của SQL_TSI_.

Ví dụ: DAY với SQL_TSI_DAY bởi thế cũng là hợp lệ.

Ví dụ:


TIMESTAMPDIFF(unit, datetime_expr1, datetime_expr2)

Hàm TIMESTAMPDIFF() trong SQL trả về một số nguyên mô tả sự khác biệt giữa nhị biểu thức date hoặc datetime (datetime_expr1 với datetime_expr2). Thông số unit được thực hiện để định nghĩa đơn vị của giá trị được trả về. Các giá trị phù hợp lệ đến unit giống như các quý giá được liệt kê trong diễn đạt của hàm TIMESTAMPADD().

Ví dụ:


TIME_FORMAT(time, format)

Hàm TIME_FORMAT vào SQL được áp dụng như hàm DATE_FORMAT(), nhưng mà chuỗi format (format) hoàn toàn có thể chỉ cất định dạng trong giờ, phút và giây.

Nếu quý giá time chứa 1 phần giờ cao hơn 23, thì những định dạng format %H cùng %k cho 1 giá trị to hơn phạm vi thông thường từ 0 mang lại 23. Các định dạng giờ khác tạo nên giá trị giờ theo phong cách 12 giờ.

Ví dụ:


+---------------------------------------------------------+| TIME_FORMAT("100:00:00", "%H %k %h %I %l") |+---------------------------------------------------------+| 100 100 04 04 4 |+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+| TIME_TO_SEC("22:23:00") |+---------------------------------------------------------+| 80580 |+---------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------+| TO_DAYS(20170707) |+---------------------------------------------------------+| 736882 |+---------------------------------------------------------+

UNIX_TIMESTAMP(), UNIX_TIMESTAMP(date)

Ví dụ 1:


+---------------------------------------------------------+| UNIX_TIMESTAMP() |+---------------------------------------------------------+| 1499232221 |+---------------------------------------------------------+

UTC_DATE, UTC_DATE()

Hàm UTC_DATE() vào SQL trả về thì giờ UTC hiện tại dưới dạng một quý hiếm trong định dạng "YYYY-MM-DD" hoặc YYYYMMDD, tùy ở trong vào bài toán hàm được thực hiện trong một chuỗi tốt ngữ cảnh số.

Ví dụ:


UTC_TIME, UTC_TIME()

Hàm UTC_TIME() trong SQL trả về thời gian UTC lúc này dưới dạng quý giá "HH: MM: SS" hoặc HHMMSS, tùy nằm trong vào câu hỏi hàm được áp dụng trong một chuỗi xuất xắc ngữ cảnh số.

Ví dụ:


+--------------------------------------+| UTC_TIME() | UTC_TIME() + 0 |+--------------------------------------+| 05:40:20 | 54020 |+--------------------------------------+

UTC_TIMESTAMP, UTC_TIMESTAMP()

Hàm UTC_TIMESTAMP() trong SQL trả về ngày tháng bây giờ của UTC là 1 trong giá trị trong định hình "YYYY-MM-DD HH: MM: SS" hoặc YYYYMMDDHHMMSS, tùy nằm trong vào vấn đề hàm được thực hiện trong một chuỗi tuyệt trong một ngữ cảnh số.

Ví dụ:


WEEK(date, mode)

Hàm WEEK() trong SQL trả về số tuần cho 1 ngày tháng. Hình thức hai đối số của WEEK() có thể chấp nhận được bạn xác minh liệu tuần bắt đầu vào Sunday tuyệt Monday và quý giá trả về bao gồm nằm trong vòng từ 0 mang lại 53 hay từ là 1 đến 53. Còn nếu như không sử dụng mode, cực hiếm của biến khối hệ thống default_week_format được sử dụng.

Mode
Ngày đầu tuần
Phạm vi
Tuần một là tuần đầu tiên.
0Sunday0-53Với một chủ Nhật trong thời gian nay
1Monday0-53Với rộng 3 ngày trong thời gian nay
2Sunday1-53Với một công ty Nhật trong những năm nay
3Monday1-53Với rộng 3 ngày trong năm nay
4Sunday0-53Với rộng 3 ngày trong thời hạn nay
5Monday0-53Với một sản phẩm công nghệ Hai trong thời điểm nay
6Sunday1-53Với hơn 3 ngày trong thời hạn nay
7Monday1-53Với một thiết bị Hai những năm nay

Ví dụ:


WEEKDAY(date)

Hàm WEEKDAY() vào SQL trả về chỉ số ngày trong tuần (0 = sản phẩm công nghệ Hai, 1 = máy Ba, 6 = nhà Nhật).

Ví dụ:


WEEKOFYEAR(date)

Hàm WEEKOFYEAR() trong SQL trả về chỉ số tuần của date đang cho là 1 trong những con số trong khoảng từ là 1 đến 53. WEEKOFYEAR() là một tính năng tương đương với WEEK(date, mode) cùng với mode = 3.

Ví dụ:


YEAR(date)

Hàm YEAR() trong SQL trả về năm trường đoản cú date đang cho, nó trả về NULL khi date không hợp lệ.

Ví dụ:


YEARWEEK(date), YEARWEEK(date, mode)

Hàm YEARWEEK() vào SQL trả về năm với và tự date đã cho. Đối số mode hoạt động như đối số mode trong hàm WEEK(). Năm trong công dụng trả về có thể khác cùng với năm trong đối số date so với ngày thứ nhất và tuần cuối cùng của năm.

Ví dụ 1: Năm trong hiệu quả trả về như là với năm trong đối số date


Lưu ý: Số tuần trả về tự YEARWEEK() khác với cái giá trị nhưng WEEK() trả về (0) đối với đối số tùy chọn 0 hoặc 1. Hàm WEEK() trả về tuần trong ngữ cảnh của năm của date đang cho.
*
vấn đáp cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên nhiệt độ tình
*

trả lời cùng với trích dẫn
*

Dữ liệu lấy nơi đâu ra?
Time
SQL Server luôn luôn hiểu cùng không khi nào lầm bí quyết chuyển trường đoản cú varchar(8) "yyyymmdd" quý phái Date
Time
Không rất cần được convert gì cả
Tại sao lại không hẳn convert? Với dữ liệu lấy tự datetimepicker thì sao? Đâu bắt buộc lúc như thế nào data datetime cũng sinh hoạt dạng string như của bạn. "19821234" gì gì đó. Cơ mà là "19151208" thì sao?
Dữ liệu người tiêu dùng nhập là có khá nhiều dạng, ta phải chuyển về dạng thống nhất: ngày/tháng/năm nhằm in ra. Rất có thể là: năm/tháng/ngày mà cũng hoàn toàn có thể là: tháng/ngày/năm....Với một số trong những hàm như To
Short
Date
Time hay To
String("dd/MM/yyyy") .... để giúp đỡ ta format được chuỗi datetime như mong muốn. Rồi tùy tuy thế convert vào sql server.
Tại sao lại chưa hẳn convert? Với dữ liệu lấy tự datetimepicker thì sao? Đâu phải lúc nào data datetime cũng nghỉ ngơi dạng string như của bạn. "19821234" gì gì đó. Cơ mà là "19151208" thì sao?
Chủ đề bài bác chỉ hỏi làm giải pháp nào để nhập ngày. Hộp thắc mắc này là đại cưng cửng về database. Nếu hotline theo quy mô ba lớp thì đó là lớp dữ liệu. Datetimepicker (dot net?) thuộc về lớp giao diện bạn dùng.
ta đề nghị chuyển về dạng thống nhất: ngày/tháng/năm để in ra. Có thể là: năm/tháng/ngày mà cũng hoàn toàn có thể là: tháng/ngày/năm....
Với một vài hàm như To
Short
Date
Time giỏi To
String("dd/MM/yyyy") .... để giúp ta định hình được chuỗi datetime như mong muốn muốn. Rồi tùy mà lại convert trong sql server.
Như trên
Csharp và dot net trực thuộc về giao diện lớp bên ngoài cùng. Đương nhiên có cách định hình (dùng param thì chỉ việc định loại) để mang vào. Nhưng chủ đề tất cả nói gì mang lại CSharp tốt dot NET đâu?
OK!Nhưng chắc chắn là là theo ý niệm của bạn việt luôn là ngày/tháng/năm cần chủ thớt mới viết đẳng cấp kia.Và nếu sẽ làm đặc điểm này thì chắc là đang học tập sql vps và có khả năng là làm cho 1 app nào đó mà trên form tất cả nhập datetime.1 cuộc bàn cãi vui vẻ.
cái này em vừa coi trực tiếp ngơi nghỉ máy của anh Quyền thì nếu chế tạo 1 query new và paste vào nguyên các câu lệnh rồi sửa theo đinh dạng mm/dd/yyyy lại chạy đúng, ko hề sai.
anh snake: cái này chỉ là database em nghĩ ko bắt buộc kéo theo loại datetime picker vào nó ko đúng với phần nhiều gì công ty topic hỏi rất đơn giản làm bạn khác cạnh tranh hiểu.ps: em giải quyết vấn đề này mang đến anh âý xong rồi..
Quick Navigation
Thắc mắc đại cương cứng Database & Reporting
Top
Các khu vực của site
Các diễn đàn
CỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE và REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ